Правни услуги

Услуги

background

Сфери на професионален опит и правни услуги

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ предлага на клиентите си адекватни правни решения за разрешаване на всеки отделен казус, както и индивидуален подход към всекиго, съобразно спецификите на стопанската му дейност.

Клиентите ни могат предварително да си уговарят часове за срещи, в рамките на работната седмица, а при неотложни обстоятелства могат да се обърнат към нас и в неработни дни и часове чрез контактната форма на сайта или електронната поща. Адвокатите от Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ предоставят юридически становища и участват, по искане на клиентите, в преговори преди подписване на договори от тяхна страна.

Адвокатите ни имат сертификати и натрупан опит във връзка с консултирането, изготвянето на документация и проверки във връзка със защитата на лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Опитът на адвокатското дружество е резултат от изготвена документация, за която притежава референции от различни компании в областта на машиностроенето, енергетиката, хотелиерството, банковия и финансов сектор.

През годините дружеството е работило по различни проекти и сделки. Участвало е като съдружник в адвокатско сдружение „Болкан Лекс“ и е предоставяло правни консултации по проект, финансиран по Оперативна програма Околна среда 2007-2013г. на Дирекция „Национален Парк Централен Балкан”. Дружеството е взело също участие в създаването на консорциум между ŠKODA JS a.s. и EGP Invest, spot. s r.o., в преговорите по сключване на договор за подизпълнение с „Еско Инженеринг“ АД, както и в подготовката на цялостната документация за участие в обществена поръчка, обявена от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, финансиран от ЕБВР, с предмет: „Третиране на влажни твърди отпадъци“. Предоставяло е консултации по сделката между CEZ JSC, Прага, и „ЕВРОМЕТАЛ“ ООД с предмет покупко-продажба на циркулационни помпи за ядрен реактор.

Дружеството си партнира с адвокатски кантори от Европа, ЮАР, Северна Америка, Австралия, Южна Америка, Азия. Клиентите могат да разчитат на следните работни езици: английски и руски език.

Сред клиентите на дружеството през годините

Облигационно право

Адвокатите ни притежават богат опит в изготвянето на всякакви видове граждански договори, както и в представителството при водене на преговори и сключването на договори.

Екипът на адвокатското дружество извършва задълбочени проучвания на сключени договори с оглед на неизпълнение, относно нищожност и/или унищожаемост, непълноти и условия за разваляне и прекратяване на договорите.

Адвокатите ни са натрупали опит и в областта на деликтната отговорност, включително и при деликти в областта на медицинското право, произтичащи от лекарски грешки. Членове на адвокатското дружество успешно проведоха един от най-тежките граждански процеси за деликт от лекарска грешка в България срещу болница УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ ЕАД, свързан със смъртта на 4 годишно дете.

Вещно право. Недвижими имоти.

Екипът притежава богат опит в изготвянето на всякакви видове договори, с предмет прехвърляне на недвижими имоти и вещни права върху имоти.

Адвокатите от дружеството са участвали, изготвяли и консултирали сделки с недвижими имоти за жилищни нужди, хотели, офиси, търговски площи, промишлени терени, земеделска земя и др.

Адвокатите ни извършват задълбочени проучвания на: правото на собственост и ограничените вещни права върху недвижимите имоти; градоустройствения и кадастрален статут на същите; законността на изградените в имотите сгради и съоръжения; извършва проверки за вписани в имотния регистър тежести, възбрани, ипотеки, искови молби; проверява за права на държавата или общината върху придобивания имот; за наличие на реституционни претенции на трети лица; изследване на възможността за придобиване на имоти по давност.

Адвокатите от дружеството предоставят консултации по проблеми, свързани с прилагане или изменение на подробни устройствени планове и/или кадастрални карти за недвижими имоти; провеждането на процедури по промяна предназначението на недвижимите имоти; защита срещу административни актове за изменение на действащи градоустройствени планове, кадастрални карти и специализирани карти.

Правният ни екип предоставя консултации и изготвя необходимите документи, включително, но не само по договори, необходими за осъществяване на проектиране и строителство в недвижими имоти; въвеждане в експлоатация на сгради и съоръжения;

Адвокатите ни извършват представителство при преговори с банки или други институции, финансиращи сделки с недвижими имоти.

Адвокатите от дружеството извършват процесуално представителство по дела с предмет право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти, делба на недвижими имоти, нарушено владение, спорове за граници и пр.
Оказваме правно съдействие при управлението на собствеността, включително и при възникване на етажна собственост или обикновена съсобственост.

Дружествено и търговско право. Несъстоятелност.

Дружествено право

Поради глобализацията, все по-често компаниите решават да преместят и/или разширят своите бизнеси, за което нашият екип им предоставя необходимите правни консултации.

Екипът ни консултира клиентите във всички аспекти на дружественото право. Дружеството е било ангажирано с изготвяне на правни оценки и анализи както на небанкови финансови институции и банки, така и на предприятия (due diligence), като „Самков Инвест“ ООД, „Банка Пиреос България“ АД, „Албо 2003“ ЕООД, „Енерджи Сълюшънс“ ЕООД, „ЕНПРО Консулт“ ООД, и др. Изготвяме всички необходими документи, свързани с регистрацията, пререгистрацията, преструктурирането на търговски дружества, включително придобивания, сливания и разделяния на търговски дружества, както и продажба на техен бизнес и консултиране по продажбата на бизнеса на търговски дружества. Предлагаме правни услуги на клиентите ни при провеждане от тях на общи събрания, разрешаване на спорове между съдружници /акционери, както и спорове между тях и съответното дружество. Разполагаме с опит при извършването на юридически одит на търговски дружества.

Адвокатите в дружеството предлагат и услуги, свързани с вписвания на годишните финансови отчети на търговски дружества.

Търговско право

Екипът ни от адвокати изготвя проекти на търговски договори и менитилнични ефекти. Предоставяме консултации относно спазване на местното и международно търговско право, като държи сметка за принципите на сключване на международни търговски договори. Изготвя становища по вече сключени търговски договори. Осъществява представителство в преговори по сключването на такива договори.

Несъстоятелност

Немалък е делът на фалитите и несъстоятелностите на търговски дружества, като в този отрасъл се стремим да предоставяме задълбочени правни становища, както и процесуално представителство в тези производства. През годините адвокатите в дружеството имат натрупан опит в производствата по несъстоятелност и фалити на търговски дружества и на банкови и финансови институции.

Дружеството е било ангажирано в производството по несъстоятелност на една от най-големите строителни компании в България, „Елит Строй“ ЕООД. Изготвяло е съответните документи и е оказвало съдействие при предявяване на вземания на кредитори на изпадналия в несъстоятелност през 2019 г. световен туроператор Томас Кук. Осъществявало е процесуално представителство по спорове между „Ферал и Ко“ АД /н/, бившата „Банка Пиреос България“ АД, сега вляла се в „Юробанк България“ АД, и др.

Осъществяваме процесуално представителство в производството по несъстоятелност, както и в съпътстващите това производство дела по отменителни искове.

Финансово, банково и застрахователно право

Бизнесът на клиентите ни е пряко свързан с финансирането от банки или различни фондове.Последният програмен период 2014-2020 година на структурните фондове на ЕС предлагат различни предизвикателства, особености и специфики.

Все по често навлизат и нови банкови продукти и услуги към юридическите и физическите лица за финансиране на техните нужди.

Екипът в дружеството извършва правни услуги и консултации, както и работи върху регистрации на финансови институции и лицензиране на платежни институции съгласно Закона за платежните услуги и платежни системи.

Част от адвокатите ни имат натрупан опит с банковите фалити, станали в Република България през 90-те години на миналия век и оздравителния период в банковия сектор след този период.През годините сме предоставяни правни услуги на банки и небанкови финансови институции.

Екипът на адвокатското дружеството добре познава регулаторната база в банковата и финансова сфера, като има и бога опит в корпоративните финанси, обезпеченията, включващи ипотеки и особени залози, проектното финансиране, кредитирането, оперативния и финансов лизинг, рефинансирането на дружества и преструктуриране на дългове.

Капиталовите пазари, както навсякъде по света, така и в България, имат особена правна уредба. Немалък е и делът на небанковите дружества и пенсионите фондове, където има специфика както от законодателна гледна точка, така и като участници. Адвокатите на дружеството извършват цялостно правно консултиране по структурирането, финансирането и приложимата регулаторна рамка в тази област. Екипът ни предоставя правна помощ и консултации от самото начало на кредитния процес, преструктурирането на кредитните задължения, анализи на кредитния риск, проверки на кредитни задължения.

Адвокатите ни имат опит при защита интересите на клиентите във взаимоотношенията им със застрахователни институции. Осъществяваме представителство при разрешаване на съдебни и извънсъдебни спорове, имаме опит при предявяване и водене на искове срещу застрахователни компании в България.

През годините и към настоящия момент дружеството консултира и осъществява процесуално представителство по търговски, граждански и административни дела на „Централна Кооперативна Банка“АД, „Банка Пиреос България“ АД, Юробанк България“ АД, ЗАД „Армеец“ АД, и др.

В областта на финансовите институции дружеството предоставя услуги на компании, работещи като финансови и платежни институции, като е извършвало процедури за регистрации, процедури за увеличаване на капитала и други промени, свързани със заявените основни данни.

В областта на кредитирането, включително и потребителските кредити, дружеството е осъществявало консултации и защита на клиенти, водени са изпълнителни дела, консултирало е сключването на сделки по прехвърляне на вземания, опрощаванe на задължения и др.

Данъчно, осигурително, трудово право

Данъчната и осигурителната система на всяка държава е свързана с редица правила, върху които се гради нейната стабилност. Често е свързана с редица методически указания на данъчната администрация по тълкуването и прилагането на данъчните и осигурителните правни норми.

Върху трудовите правоотношения се крепи и стабилитета на компаниите. Адвокатите на дружеството, специализирали в тези области, предоставят консултации по всички аспекти на корпоративния данък, ДДС, здравното, социалното осигуряване и подоходния данък. Юридическите експерти разчитат и на богатия си опит при прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане за намиране на оптимално решение. Адвокатското дружество „Димитров и Партньори“ извършва и необходимата подготовка по обжалване на различни данъчни актове по административен и съдебен път.

В тази връзка си струва да се отбележи, че дружеството е участвало и в разработването на пълната документация относно прилагането на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и други държави, и е осъществявало процесуално представителство по данъчни дела.

Митнически съюз. Свободно движение на хора, капитали и услуги. Миграция

Митническият съюз е изключителна компетентност на ЕС. Той е свързан с няколко основни регламента и директиви, а за трети страни се прилагат различни Конвенции и двустранни и многостранни спогодби.

Адвокатите, работещи в тази област, отчитат и новите моменти от 01.05.2016 година в областта на митническото законодателство на ЕС.

Адвокатите ни имат значителен опит при различните митнически процедури, отнасящи се до стоки и товари, както процесуален опит в обжалване на митнически актове, включително и добре познават уредбата и процедурите по Закона за акцизите и данъчните складове. Адвокатите извършват подготовка на документи, изисквана от митническите власти на юридически и физически лица при освобождаване на стоки и товари. В практиката си в тази област имат редица дела, по които са отменяни актове на митническите власти, свързани с митни сборове.

Енергетика и енергийни ресурси

Адвокатите от адвокатско дружество “Димитров и партньори” имат задълбочена експертиза в областта на енергетиката и енергийните ресурси и концесии.
Опитът е натрупан при работата за едни от най-големите български и чуждестранни енергийни компании включително и при провеждане на обществени поръчки в този отрасъл на икономиката.

Юристите от дружеството са участвали в различни енергийни проекти. Адвокатите ни разполагат с процесуален опит по защита интересите на големи инвеститори в енергийни инфраструктурни проекти. Клиенти са били и членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори на Първа Атомна електроцентрала Козлодуй. Адвокатите от дружеството, работещи в тази област, имат задълбочени познания и натрупан значителен опит и в административните процедури за излизане на свободния електроенергиен пазар и изготвянето на договори по доставка и закупуване на електроенергия, природен газ, изграждането и присъединяването на нови енергийни обекти. Особено безценен е придобитият опит в реализацията на проекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и при изготвянето на алтернативни схеми на проектното финансиране.

Дружеството е взело участие в създаването на консорциум между ŠKODA JS a.s. и EGP Invest, spot. s r.o., както и в подготовката на цялостната документация за участие в обществена поръчка, обявен от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, финансиран от ЕБВР, с предмет: „Третиране на влажни твърди отпадъци“. Предоставяло е консултации по сделката между CEZ JSC, Прага, и „ЕВРОМЕТАЛ“ ООД с предмет покупко-продажба на циркулационни помпи за ядрен реактор. Осъществявало е процесуално представителство по дела, свързани с АЕЦ Козлодуй, както и в процедури и спорове с Комисията за енергийно и водно регулиране и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.“

Инвестиции. Строителство.

През годините адвокати от дружеството са участвали в едни от най-големите инвестиционни проекти, реализирани в България. Дружество е представлявало интересите на големи български и чуждестранни компании при реализацията на техни проекти, финансирани от банки и фондове на ЕС.

През периода 2013-2015 година, дружеството, като съдружник в адвокатско сдружение „Болкан лекс“, изпълняваше спечелена от адвокатското съдружие обществена поръчка за правен консултант на проект финансиран по оперативна програма Околна среда 2007-2013г. на Дирекция „Национален Парк Централен Балкан”.

Адвокатите в дружеството са консултирали различни строителни проекти, в това число инфраструктурни, жилищни, офисни и промишлени сгради, включително са изготвяни и договори по ФИДИК.

Дружеството е предоставяло правни консултации във връзка с проект за изграждане на отводнителна система в участъка „Чирпан – Стара Загора“ от автомагистрала Тракия, финансиран с европейски средства.

Дружеството е осъществявало процесуално представителство на свои клиенти във връзка с реализацията на проект за изграждане на водноелектрическа централа, както и е консултирало и изготвило договорите и документацията, свързани с провеждането на процедура по проектиране и строителство на вятърна електроцентрала.

Консултирало е сключването на договори за подизпълнение във връзка със строителството на „Дунав мост 2“ и прилежащата инфраструктура – първа част на проекта, финансиран със средства от ЕС.

Интелектуална собственост

Адвокатите ни предлагат правни услуги, свързани с придобиването, използването и защитата на интелектуалната собственост.

Екипът ни от юристи има опит в защитата на търговски марки.

Изготвяме за клиентите ни лицензионни договори, издателски договор, договор за превод, издателски договор за електронна книга, договор за изработка на уеб сайт.
Адвокати от адвокатското дружество участват в преговори по подготовката и сключването на търговски договори и споразумения с предмет обекти на интелектуалната собственост.

Наказателно право и наказателен процес

Екипът на дружеството “Димитров и партньори” има значителен опит в областта на наказателното и наказателно процесуалното право. Този опит е натрупан както от работата им като магистрати в тази област, така и от дългогодишната им работа като адвокати в областта на наказателното право и процес.

Участвали са в едни от най-шумните наказателни процеси през последните 25 години в Р. България. Тяхната работа в тази сфера често е отразявана в пресата. Огромният им опит в областта на наказателното право и процес е свързан с дела за банкови фалити през 90 години на миналия век, с дела срещу министри, банкери, публични личности,дела с чужди граждани обвинени в Р. България, екстрадиции, криминални,наказателни дела свързани с приватизационни сделки,данъчни и финансови дела, лекарски грешки.

Адвокатите, работещи в областта на наказателното право и процес, имат натрупан опит и в правна защита на човешките права и процедури пред Европейския съд по права на човека.

Граждански, административен и данъчен процес

Адвокатите ни предоставят на своите клиенти адекватните правни решения за разрешаване на всеки отделен казус. Адвокатите от адвокатско дружество „Димитров и партньори“ са с натрупан дългогодишен опит в областта на процесуалното представителство на клиенти – физически и юридически лица.
Сериозният опит на адвокатите в областта на гражданския процес ни дава възможност да изготвяме за клиентите ни договори и споразумения, които адекватно да защитят интересите им и при неизпълнение на тези договори и споразумения.

Експертизата на адвокатското дружество в областта на всички клонове на публичното право ни дава възможност за провеждането на успешно процесуално представителство при защита правата и законните интереси на клиентите ни в образувани от тях или срещу тях административни и данъчни дела.

Защита на Конкуренцията

Екипът на Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ разполага с адвокати, които имат над 15 години опит в областта на конкурентното право, и по-конкретно при анализ и оценка на концентрации между предприятия (сливания, придобивания, създаване на съвместно предприятие, продажба на цяло или на част от предприятие, и пр.), на казуси относно злоупотреби с господстващо положение на пазара, картелни споразумения, съгласувани практики между предприятия, вертикални ограничения.

Разполагаме с богата експертиза в областта на нелоялната конкуренция, специално при анализиране на заблуждаващи рекламни практики, увреждане на доброто име и репутацията на конкурент, нелоялно привличане на клиенти, имитация, и други нелоялни практики.

Адвокатите в дружеството познават в дълбочина и спецификите на процедурата по възлагане на обществени поръчки, като гаранция за свободната конкуренция, в това число производството по обжалване на решения, действия и бездействия на възложителите.

Този сериозен опит е натрупан в резултат от работата и кариерното развитие на част от нашите адвокати в Комисията за защита на конкуренцията, но също така и от адвокатската практика на дружеството в посочените области.

Заповедно и изпълнително производство

Адвокатите ни има опит в областта на принудителното изпълнение и успешно работи със съдебни изпълнители из цялата страна.

Правните ни услуги в областта на изпълнителните дела включват: представителство на клиенти по събиране на вземанията им, включително в производствата по издаване в тяхна полза на заповед за изпълнение и изпълнителен лист; представителство в преговори и подписване на споразумения; образуване и водене на съдебно-изпълнителни дела; принудително изпълнение върху ипотекирани имоти; представителство по дела, образувани по жалби на длъжниците.

Интересувате се от правни услуги?

Не се колебайте да се свържете с нас.

Свържете се с нас