След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия за издаване на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, или се учредява ипотека, се изискват скици от кадастралната карта и схеми на самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която създава, поддържа и съхранява кадастъра.
Агенция по геодезия, картография и кадастър издава „схема, когато се касае за самостоятелен обект в сграда, например апартамент, офис, магазин или гараж. Ако се касае до поземлен имот, сграда или къща, документът се нарича „скица“.
В скицата и схемата, освен данни за собствеността и вещните права, са отразени и основните кадастрални данни според вида имот/обект:

  • За поземлен имот: идентификатор, граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки, трайно предназначение на територията, начин на трайно ползване, адрес;
  • За сграда и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект: идентификатор, граница и/или очертание на сградата и съоръжението, застроена площ, определена с геодезическите координати на определящите точки, брой етажи, предназначение, адрес;
  • За самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура: идентификатор, етаж, очертание, брой нива в обекта, площ по документ, предназначение, адрес;

Въпреки че към заявлението до Агенция по геодезия, картография и кадастър за издаване на схема или скица за имот се прилага документ, удостоверяващ правото на собственост или друго вещно право, на правоимащото лице може да му бъде отказано издаването. Причината за отказа за издаване на скица или схема може да се дължи на изменения, непълноти, грешки или явна фактическа грешка в нанесените данни за имота/обекта в кадастъра и данните в акта за собственост/вещно право. В кадастъра не се отразяват автоматично настъпилите промени по партидата на имота/обекта, които настъпват в основните данни, дори същите да са били отбелязани в Имотния регистър или в общината.
Към настоящия момент, всеки собственик или носител на вещно правo следва със заявление да предостави всички данни за имота/обекта и настъпилите в тях промени. Възможно е изменението да е в резултат на служебно постъпила информация от ведомство или община, но невинаги като източници за нея се използват актуални документи, отразяващи правилно историята на имота/обекта през годините.
Непълноти и грешки в нанесените данни за имотите/обектите в кадастралната карта са налице, когато например:

  • Не е отразена имотна граница или е нанесена в отклонение от действителното й положение.
  • Имотна граница е нанесена по предходен кадастрален план, а не съобразно местоположението й по приложен регулационен план.
  • Не са нанесени промените в границите, настъпили в резултат на разделяне на имота чрез изменение на регулационния план.
  • Границите на имотите откъм улица са нанесени по улично-регулационните линии, без да има проведена отчуждителна процедура.
  • Не е нанесена изградена в имота сграда.

Единственият начин, по който може да се преодолее липса на данни за имота/обекта, непълноти или грешки в нанесените данни в кадастъра е чрез изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри се извършва от Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота/обекта по заявление на заинтересованото лице. Към заявлението е необходимо да се приложат документи, удостоверяващи вещното право върху имота/обекта на заявителя.
Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри за територии, в които попадат повече от 50 поземлени имота, могат да се извършват по искане на кмета на общината.
За започване на производството по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по повод на непълноти или грешки, в които попадат повече от 50 поземлени имота, уведомяването на заинтересованите лица се извършва от Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обявление, обнародвано в „Държавен вестник“, което се разгласява по подходящ начин по местонахождение на имотите.
При извършване на изменения в кадастралната карта се изработва скица – проект за отстраняване на непълноти или грешки. Проектът се изработва от правоспособно лице по кадастър. При промяна на граници на поземлени имоти и сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, при допълване на непълноти или поправяне на грешки, както и при отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта проектът съдържа и данни от геодезически измервания. Геодезическото измерване представлява заснемане на изградените на място трайно материализирани граници и сгради, чрез което се установяват обстоятелства относно фактическото състояние на граници и сгради, съответно нуждата от провеждане на процедура за изменение на кадастралната карта или кадастралния план.

Разходите за отстраняване на непълноти или грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри са за сметка на собствениците на имотите/обектите, освен ако изрично в закона не е указано друго.

Как може да се преодолее липсата на скица, за да се впише искова молба в Служба по вписванията, без да се провежда процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри:

Процедурата по вписване на искова молба в Служба по вписванията изисква да се представи скица или схема на имота/обекта. В случай че е налице пречка за нейното издаване, за да се избегне процедурата по измененение на кадастралната карта и кадастралните регистри, е необходимо да се поиска изрично от съда да издаде съдебно разпореждане за вписване на исковата молба без скица.
Съгласно Тълкувателно решение №7/2012 г. на ОСГТК на ВКС, съдът е компетентен да издаде разпореждане за вписване на искова молба в Служба по вписванията. В точка 2 от него ВКС е предвидил възможността за вписване на искова молба в Служба по вписванията, въпреки невъзможността да се представи скица – копие от кадастралната карта с извлечение от кадастралния регистър и схема, тъй като вписването е по партидата на ответника, а не по партидата на имота. Съгласно т.6 от същото, е предвидено, че съдът може да разпореди вписване на искова молба в Служба по вписванията. В този случай молбата се вписва в Служба по вписванията въз основа на съдебния акт, като съдията по вписванията няма право да подлага на контрол преценката на съдията, издал разпореждането за вписване на исковата молба.

Автор: Адвокат Иванка Танкова