Екип

Адвокат Слави Димитров сновава Адвокатска кантора „Димитров и партньори” в края на 1993г., като я преструктурира в Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ през 2011 година.

Адвокат

СЛАВИ ДИМИТРОВ

Адвокат


Управляващ съдружник

Наказателно право и процес, Банково право и финансови институции, Енергетика, Недвижими имоти, Търговски сделки, Право на Европейския Съюз и Защита правата на човека, Арбитраж и процесуално представителство, данъчни производства, процедури по Закона за обществените поръчки.

НИНА ТРИОНДЖИЕВА

Адвокат


Съдружник

Гражданско, Облигационно и Търговско право, Медицинско право и Деликти, Придобивания и Сливания, Несъстоятелност, Вещно право и недвижими имоти, Семейно право, бракоразводни дела и защита от домашно насилие, Процесуално представителство и Арбитраж, Заповедни производства и Изпълнителни Производства.
Адвокат

ИВА ЕДУАРД НИКОЛОВА

Адвокат


Съдружник

Гражданско, договорно и деликтно право, Търговско право и търговски сделки, Недвижими имоти и вещно право, Медицинско право, Лекарски грешки и защита на пострадали, Регистрация на търговски дружества и несъстоятелност, финансови институции и платежни институции, Инвестиции и строителство, Енергетика, Право на интелектуалната собственост, Защита правата на човека, процесуално представителство. Международно Сътрудничество.

АНГЕЛИНА МИЛЕВА

Адвокат


Конкурентно право (антитръстови нарушения, сливания и придобивания), Нелоялна конкуренция, Процедури по обществени поръчки, Енергетика, Търговско право, Трудово право, Интелектуална собственост, Арбитраж и процесуално представителство.
Адвокат

ЦВЕТАН ИЛИЕВ

Адвокат


Наказателно право и процес, Административно право и процес.

Иванка Танкова

Адвокат


Семейно и наследствено право, Договорно право, Вещно право, Търговско право и търговски сделки, Несъстоятелност, Инвестиционно проектиране и строителство.
background

Предоставяме правни услуги
на клиенти от държавния и частния сектор.

Ако имате въпроси или се интересувате от правни услуги, не се колебайте да се свържете с нас.

Свържете се с нас