Екип

Адвокат Слави Димитров основава Адвокатска кантора „Димитров и партньори” в края на 1993г., като я преструктурира в Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ през 2011 година.

СЛАВИ ДИМИТРОВ

Адвокат


Управляващ съдружник

Банково и финансово право, подготовка на документи за регистрация и лицензиране от регулаторни органи на платежни институции и инвестиционни посредници, регистрация на промени и нотификация на такива компании, опериращи в страни от ЕС;
Придобивания и сливания на компании, Оценка на риска, Търговски сделки;
Енергетика, Оценка на енергийни проекти и договори в областта на енергетиката;
Правен анализ и оценка на проекти за изграждане на технологични паркове, енергийни централи, ВЕИ паркове и инфраструктура;
Данъчни производства;
Право на Европейския Съюз и Защита правата на човека;
Процедури по Закона за обществените поръчки;
Процесуално представителство и Арбитраж;
Наказателно право и процес.
Слави Димитров
Ива Едуард Николова

ИВА ЕДУАРД НИКОЛОВА

Адвокат


Съдружник

Гражданско и Търговско право: регистрация на търговски дружества и компании, сливания и придобивания на търговски дружества и компании, производства по несъстоятелност и търговски сделки, правни анализи на компании (due diligence);
Банково и финансово право, подготовка на документи за регистрация и лицензиране от регулаторни органи на платежни институции и инвестиционни посредници, регистрация на промени и нотификация на такива компании, опериращи в страни от ЕС;
Инвестиции в енергетиката;
Право на интелектуалната собственост;
Договорно право, корпоративно право, финансово право;
Международно сътрудничество;
Процесуално представителство и Арбитраж.

АНГЕЛИНА МИЛЕВА

Адвокат


Управляващ съдружник

Конкурентно право (антитръстови нарушения, сливания и придобивания), Нелоялна конкуренция (имитация, въвеждане в заблуждение, нелоялно привличане на клиенти, увреждане доброто име и репутацията на конкурент);
Производства пред Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Производства срещу актове на Електроенергиен Системен Оператор ЕАД (ЕСО ЕАД);
Процедури по Закона за обществените поръчки;
Процедури за оценка на въздействието върху околната среда;
Енергетика;
Търговско право и правни анализи на компании (due diligence);
Трудово право;
Право на интелектуалната собственост;
Процесуално представителство и Арбитраж;
Адвокат

ЦВЕТАН ИЛИЕВ

Адвокат


Наказателно право и процес, Административно право и процес.

Иванка Танкова

Адвокат


Съдружник

Вещно право: делба, вещноправни спорове, покупка и продажба на недвижими имоти, преглед и анализ на документи за съответствие със законовите изисквания, изготвяне на предварителни и окончателни договори, защита при оспорване на актове за собственост;
Строително право и инвестиционно проектиране: производства и защита по Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, оценка на инвестиционни проекти в областта на недвижимите имоти, изготвяне на строителни договори;
Административно право и процес: оспорване на актове на общини, Направление Архитектура и Градоустройство (НАГ) към Столична община и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) във връзка с инвестиционни проекти в областта на строителството и градоустройството;
Договорно право;
Търговско право и търговски сделки;
Семейно и наследствено право.
background

Предоставяме правни услуги
на клиенти от държавния и частния сектор.

Ако имате въпроси или се интересувате от правни услуги, не се колебайте да се свържете с нас.

Свържете се с нас